VEU/ITV

Charakteristické znaky triedy Vysoko efektívneho učenia/Integrovaného tematického vyučovania

Učenie

o V procese učenia sú zvýraznené sociálne, demokratické, všeľudské hodnoty.

o Učenie je zmysluplné, prepojené so skutočným životom.

o Výchovno-vzdelávací proces poskytuje príležitosti pre možnosť výberu úloh, činností, aktivít vzhľadom na modality učenia.

o V triede je vytvorená pokojná a priateľská atmosféra.

o Zámerne sa rozvíja tvorivosť detí a ich sebaúcta.

o Cielene sú rozvíjané sociálne a osobné kompetencie.

o Dodržiavajú sa triedne pravidlá a dohody.

o Uplatňuje sa spolupráca a kooperatívne učenie.

o Poskytuje sa osobná a vyvážená spätná väzba. Pri hodnotení sa zdôrazňuje dosahovanie osobného pokroku.

o Organizácia vyučovania prebieha v rôznych formách (učebné bloky, hodiny, tematické dni, týždne a pod.).

Deti

o Sú tvorivé, otvorene, kultivovane komunikujú, prejavujú kritické myslenie aj v kontakte s dospelými, vedia zaujať stanovisko.

o Dokážu spolupracovať pre spoločný cieľ.

o Sú motivované k celoživotnému učeniu.

o Strach z neúspechu a zlyhania je výrazne nižší ako v tradičných triedach.

Prostredie

o Pôsobí útulne, esteticky.

o V triede je poriadok, veci a vybavenie triedy sú dobre zorganizované.

o Obsahuje predmety z reálneho sveta, makety a ďalšie podnety k učeniu, téme, ktorá sa práve v triede vyučuje.

Spolupráca s rodičmi

o Neobmedzuje sa na informovanie o prospechu a správaní sa detí.

o Pravidelne sa uskutočňujú oslavy učenia s rodičmi.

o Existujú možnosti konzultácií s učiteľmi.

o Uskutočňujú sa spoločné aktivity pre deti, rodičov a učiteľov.

Učiteľ

o Správa sa k deťom láskavo a priateľsky..

o Modeluje svojím správaním životné zručnosti, ktoré u detí rozvíja.

o Uplatňuje individuálny prístup k dieťaťu.

o Absolvoval aspoň 40 hodín vzdelávania v metódach vysoko efektívneho učenia.

o Neustále sa vzdeláva.

o Zúčastňuje sa výmeny skúseností s kolegami.