Vyhrňme si rukávy

Inovatívne vyučovanie prírodovedy podľa slovensko-francúzskeho projektu

Osobná skúsenosť žiakov, zážitkové učenie, spoločné riešenie problémov, sú nosnými piliermi projektu vyučovania prírodovedných predmetov VYHRŇME SI RUKÁVY. Cieľom projektu je zefektívniť vyučovanie prírodovedných predmetov, rozvíjaním kľúčových kompetencií posilňovať environmentálne vedomie žiakov, motivovať žiakov k vedeckým postupom, umožniť im získať osobný vzťah k vede a technike tým, že uskutočňujú pokusy, praktizujú vedeckú činnosť tak, ako to robia vedci. Žiaci sú na vyučovaní aktívni, nové poznatky spracovávajú na základe doterajších vedomostí a skúseností, formulujú hypotézy, hľadajú postupy riešenia na ich overenie, svoje predstavy, návrhy riešení konzultujú s učiteľom a so spolužiakmi v skupine, závery graficky a písomne zaznamenávajú, interpretujú v triede, konfrontujú s odbornou literatúrou.

 

 

 

 

 

 

 

 

Princíp projektu podmieňuje rozvíjanie a zdokonaľovanie kľúčových kompetencií žiakov:

Kognitívne kompetencie:

Žiaci sú na vyučovaní aktívni, postupnými krokmi sa učia identifikovať problém, stanovujú hypotézy, realizáciou navrhovaných postupov riešenia problému verifikujú hypotézy, výsledky riešenia zovšeobecňujú.

Sociálne kompetencie

Žiaci pracujú v malých skupinách. Kooperatívnou prácou v skupine sa postupne rozvíja nielen spolupráca, ale aj vzájomná pomoc, komunikácia, tolerancia, zodpovednosť.  Dieťa najlogickejšie myslí v diskusii s inými deťmi, preto je kooperatívna práca v skupine rozhodujúca pre jeho vývoj. Realizácia kooperatívneho vyučovania v primárnom vzdelávaní dáva základ pre také ľudské hodnoty ako sú harmonické medziľudské vzťahy, tolerancia, akceptácia, vyjednávanie, kompromis.

Informačné kompetencie

Žiaci vyhľadávajú potrebné informácie z rôznych zdrojov,  ktoré využívajú na riešenie problémov, verifikáciu hypotéz, záverov. Vyhľadané informácie triedia, syntetizujú a spracovávajú do písomných, alebo ústnych prejavov.

 

Vyučovací algoritmus projektu VYHRŇME SI RUKÁVY( Mardelle – Jussaume, 2006. Nepublikované dokumenty)