Kratuľkovská učiteľka

Volám sa Marta Paligová. Tento rok som začala učiť prváčikov na Základnej škole Okružná 17. Mám 21 ročnú pedagogickú prax.
   

Vzdelanie

ZŠ na Okružnej ulici Michalovce

Gymnázium P. Horova Michalovce

Pedagogická fakulta Banská Bystrica


Rozširujúce vzdelanie
- etická výchova na 1. stupni ZŠ
- ECDL-Európsky vodičský pas na počítače
- metodika Rozvoja životných zručností
- priebežné vzdelávanie Integrované tematické vyučovanie-v súčasnosti som certifikovaná modelová učiteľka
- informatická výchova na 1. stupni ZŠ

- rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov
Moje pracovné úspechy
- pedagogická prax venovaná humanizácii vyučovania
- autorka a realizátorka projektu Konto Orange
- autorka a realizátorka projektu Rozvoj životných zručností
- autorka a realizátorka projektu Hodina deťom
- autorka, koordinátorka a realizátorka projektu Európskeho sociálneho fondu "Premena tradičnej školy na modernú"
- publikovanie v odbornej literatúre

Záujmy
- všetko, čo sa týka modernizácie a humanizácie vyučovania
- nordic walking
- knihy

- relaxácia pri mori